O spoločnosti

Spoločnosť ESIN group, a. s. bola založená v roku 2007. V súčasnosti sa zameriava najmä na strategické investície do alternatívnych zdrojov energie, developerskú činnosť v oblasti rezidenčných nehnuteľností v regióne Vysokých Tatier, stavebníctvo, výrobu a predaj betónu a ďalšie aktivity.

Skupina ESIN každý rok významne rastie a posilňuje svoje pozície. Vyhľadáva unikátne projekty a investičné príležitosti s vysokou pridanou hodnotou. V rámci podnikania celej skupiny je kladený veľký dôraz na ochranu životného prostredia a využívanie „zelených“ postupov a technológií.

 


 

Pre investorov- Dlhopisy ESIN Group 7,50% / 2019

 

 

Základné informácie o dlhopisoch

Spoločnosť ESIN group, a. s. vydáva dlhopis s polročnou výplatou kupónu, kótovaný na Burze cenných papierov v Bratislave.

Emisia je vydaná podľa slovenského práva a na území Slovenskej republiky formou verejnej ponuky. Výnosy z dlhopisov sú zdaňované podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike v čase vyplácania výnosov.

Úpis a následné obchodovanie zaisťuje J&T BANKA.

TV spot JT Banka – investičné príležitosti

Detailné informácie o dlhopisoch

 
Emitent ESIN group, a.s.
Administrátor J&T BANKA, a.s.
Kotačný agent J&T BANKA, a.s.
Aranžér emisie J&T IB and Capital Markets, a.s.
Mena emisie EUR
Celkový objem emisie 55 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100% + AÚV
Úrok 7,50 % p. a.
Dátum emisie dlhopisov 30. 9. 2012
Splatnosť dlhopisov 30. 9. 2019
Deň výplaty úroku Polročne, vždy k 31. 3. a 30. 9.
ISIN SK4120008798
Názov dlhopisu ESIN Group 7,50 % / 2019
Status Seniorný
Forma cenného papiera Na doručiteľa
Podoba cenného papiera Zaknihovaná – CDCP SR
Kotácia BCPB – voľný regulovaný trh

 

Aktuálne informácie z Burzy cenných papierov v Bratislave

 


 

 Predstavenstvo

Ing. Tomáš Kukučka

Ing. Tomáš Kukučka

Predseda predstavenstva

Zakladateľ a akcionár spoločnosti. Vyštudoval Národohospodársku fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vedie finančné záležitosti a má na starosti finančné plány spoločnosti. Dohliada a sprostredkováva predaj apartmánov a bytov, komunikuje s klientmi ohľadom rezidenčných projektov. V minulosti sa zaoberal obchodom s cennými papiermi.

JUDr. Boris Kubovič

JUDr. Boris Kubovič

Podpredseda predstavenstva

Zakladateľ a akcionár spoločnosti. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Vedie právne vzťahy a marketing celej skupiny ESIN. Zodpovedá za developerské projekty a cestovný ruch.

Ing. Jozef Jágrik

Ing. Jozef Jágrik

Podpredseda predstavenstva

Zakladateľ a akcionár spoločnosti. Vyštudoval Univerzitu Tomáša Baťu v Zlíne so špecializáciou na bankovníctvo a financie. Venuje sa developerstvu a stavebným činnostiam v spoločnostiach ESIN construction a MRA Beton Plus. V minulosti pracoval ako obchodník s cennými papiermi na svetových burzách.

Ing. Vlastimil Majerčák

Ing. Vlastimil Majerčák

Člen predstavenstva

Akcionár spoločnosti. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky na Katedre elektroenergetiky na Technickej Univerzite v Košiciach. Zodpovedá za energetické a poľnohospodárske projekty a má na starosti výstavbu energetických zdrojov a tiež vyhľadávanie ďalších príležitostí na trhu energetiky.

 

 


 

Na stiahnutie

Pre investorov

 

Logá skupiny ESIN

 

 


 

Partnerstvá

 

Soukeník-Štrpka

Najväčšia Slovenská advokátska kancelária

V septembri roku 2011 začala spoločnosť ESIN group, a.s. spolupracovať s advokátskou kanceláriou SOUKENIK – ŠTRPKA, s. r. o. na vybraných projektových veciach. V roku 2012 boli spoločne realizované akvizície dvoch biplynových elektrární, fotovoltaických elektrární o celkovom inštalovanom výkone 24 MW, premena právnej formy spoločnosti ESIN group na akciovú spoločnosť, optimalizácia štruktúry spoločností v rámci skupiny ESIN (premeny právnych foriem a fúzie vybraných dcérskych spoločností).

 

Od 1. 4. 2013 advokátska kancelária SOUKENIK – ŠTRPKA, s. r. o. nadviazala so spoločnosťou ESIN group, a. s. užšiu spoluprácu s tým, že advokátska kancelária SOUKENIK – ŠTRPKA, s. r. o. zastrešuje komplexne všetky právne vzťahy realizované skupinou ESIN. Advokátska kancelária SOUKENIK – ŠTRPKA, s. r. o. je podľa aktuálneho počtu právnikov (41) najväčšou advokátskou kanceláriou spomedzi všetkých kancelárií pôsobiacich v Slovenskej republike, okrem toho bola kancelária vyhlásená a ocenená časopisom TREND ako veľmi odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť sporovej agendy a odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť práva obchodných spoločností.

 

Aj táto spoluráca potvrdila pevné a etablované postavenie spoločností patriacich do skupiny ESIN v oblastiach energetiky, developmentu a stavebníctva.

 

www.akss.sk

 


 

Kariéra

V našom tíme si najviac ceníme vedomosti, zanietenie a osobnostný rast našich ľudí. Zaujímajú nás talentovaní a motivovaní ľudia, ktorých práca napĺňa a baví a majú odhodlanie prinášať tie najlepšie výsledky v ich oblasti. Našim zamestnancom umožňujeme profesionálny rast a dávame im príležitosť využiť svoj potenciál.

Pokiaľ máte záujem pracovať v našej spoločnosti, informujte sa na adrese .